cz de

Valná hromada 2016

Zápis z jednání Valné hromady spolku Golf Club Luby, konané dne 23.04.2016 v klubovně v Lubech od 16:00 hod. do 17:00 hod.
Přítomni – viz. prezenční listina
Navržený pořad jednání:
 1. Zahájení
 2. Volba předsedajícího a řídícího VH a zapisovatele
 3. Volba člena pověřeného sčítáním hlasů
 4. Schválení programu VH
 5. Zpráva majitele hřiště
 6. Zpráva prezidenta klubu
 7. Zpráva hospodáře klubu a STK klubu
 8. Návrhy a následné schvalování návrhů a diskuze členů
 9. Volba prezidenta klubu po 5 letech
 10. Ukončení

ad 1) Valnou hromadu v souladu s článkem V, bod 4) Stanov zahájil v16:00 hod. prezident spolku Golf clubu Luby. Bylo konstatováno, že Valná hromada byla řádně svolána nejméně 14 dnů přede dnem jejího konání. Valná hromada je usnášení schopná, neboť je postupováno v souladu s čl. V. Stanov.

ad 2) Prezident Golf Clubu Luby navrhl za předsedajícího a řídícího valné hromady s odkazem na platné znění stanov p. Josefa Buštíka.
Hlasováno, valná hromada za předsedající a řídící valné hromady zvolila pana Josefa Buštíka.
- všichni PRO - 24
Poté se zvolený předsedající a řídící VH ujal své funkce s tím, že navrhl za zapisovatele VH paní Gabrielu Ptáčkovou.
Hlasováno, valná hromada zvolila zapisovatelem valné hromady paní Gabrielu Ptáčkovou.
- všichni PRO - 24

ad 3) Řídící a předsedající VH navrhl za člena pověřeného sčítáním hlasů: Jiří Mrázik. Hlasováno, členem pověřeným sčítáním hlasů byl zvolena Jiří Mrázik.
- PRO - 23
- PROTI - 1

ad 4) Řídící a předsedající VH přednesl a navrhl program VH. Hlasováno, VH schvaluje předložený program VH.
- všichni PRO - 24

ad 5) Řídící VH předal slovo majiteli hřiště Karlu Hemrovi, aby přednesl svou zprávu a dění.

 • majitel hřiště přivítal všechny zúčastněné členy na VH
 • Co se týče hřiště:
  • letošní sezóna začala v dobrém duchu a celý rok 2015 se dá 2015 se dá říci, že byl vydařený a věří, že kvalitu hřiště zachováme naopak ještě zlepšíme
  • v roce 2015 jsme na jamce č.2 vybudovali nové kamenité odpaliště, které se letos uvedou do provozu
  • pořád je co dělat a vylepšovat a my se stále budeme o to pokoušet, někdy toho bude více, někdy jen to, na co stačí finance, pro nás je i málo hodně, prostě krůček po krůčku, opět zmínil velmi špatnou platební morálku členů a výhledově je to velmi špatné.
  • Majitel hřiště jmenoval 2 členy výkonného výboru (prezidia)
   • Ptáčková Gabriela
   • Hemr Karel
 • dotaz členů: zase písek do bunkrů – bude se neustále postupně obměňovat a dosypávat
 • dotaz členů: nové míčky na driving – budou průběžně obměňovány, není to levná záležitost

Všichni přítomní byli se zprávou majitele hřiště seznámeni bod po bodu a obeznámeni, hlavními priority majitele hřiště.

ad 6) Řídící VH si vzal slovo jako prezident klubu.

 • prezident klubu oznámil, že již jsme registrovaný spolek podle nového občanského zákoníku, týká se to všech občanských sdružení (nově spolků), tudíž i nás
 • na dnešní VH se musí vypracovat nové stavovy klubu nebo-li spolku a následně schválit
 • řídící navrhl sebe jako člena prezidia: všichni PRO - 24
 • prezident je letos spokojený se stavem hřiště a vysloveně řekl: klobouk dolů za hřiště a práci na něm

ad 7) Hospodářem a STK klubu pí. Gabrielou Ptáčkovou bylo předloženo vyúčtování za rok 2015.
Poděkování patří manželům Pastrňákovým, za neustálou podporu klubu, v roce 2015 darovali klubu papíry a barvu do tiskárny. Za to velké díky.

Stav finan. prostředků k 1.1.201541 970,90plán r. 2015
Příjmy
od hřiště na provoz a děti65 000,0065 000,00
Dotace od města Luby15 000,005 000,00
nesoutěžní výsledky750,001 000,00
od hřiště na federaci33 900,0040 000,00
doplatky za jamkovku z roku 2014100,00200,00
od hřiště na III.ligu25 000,0025 000,00
startovné za jamkovku1 600,001 500,00
Příjmy za nové členy v r. 147 000,008 000,00
Úroky z b.ú.6,5710,00
Příjmy celkem148 356,57145 710,00
Výdaje
Příspěvek ČGF33 900,0040 000,00
Příspěvek na III.ligu mužů a žen25 000,0025 000,00
Poštovné776,00300,00
Kurz rozhodčího + cestovné funkcionářů0,001 000,00
Dětské tréninky32 400,0024 000,00
Účetnictví 4 780,005 000,00
Antivirový program do PC1 437,001 200,00
WEB, doména, AVG
Reklama
Náklady na něco, případná koupě… - VLAJKY1 797,000,00
Ostatní režie (obálky, papír, atd…..)399,00500,00
Turnaj mistrů - odměna pro mistry klubů0,004 000,00
III. Liga - ubytování 9 600,0010 000,00
II.liga za rok 2014 doplacení10 000,0010 000,00
Klubové grilování a lednové posezení
MK na rány,jamky + děti 3 816,004 000,00
Poplatky banka2 863,252 900,00
Dohoda o provedení práce25 000,0025 000,00
Výdaje celkem151 768,25152 900,00
Výsledek hospodaření-3 411,68-7 190,00
Stav finan. prostřeků k 31.12.201538 559,22


NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016
Stav finančních prostředků k 1.1.201638 559,22
Příjmy
od hřiště na provoz a děti65 000,00
Dotace od města Luby15 000,00
Nesoutěžní výsledky1 000,00
od hřiště na federaci35 000,00
doplatky za jamkovku za rok 2014100,00
od hřiště na II ligu25 000,00
startovné za jamkovku v 20161 600,00
Příjmy za nové členy v r. 168 000,00
Úroky z b.ú.10,00
Příjmy celkem150 710,00
Výdej
Příspěvek ČGF35 000,00
Příspěvek na II.ligu mužů a žen25 000,00
Poštovné500,00
Mládež cestovné, reprezentace
Cestovné funkcionářů, kurzy rozhodčích1 500,00
Dětské tréninky30 000,00
Účetnictví5 000,00
Antivirový program do PC - na 2 roky2 000,00
WEB, doména, AVG0,00
Internet0,00
Náklady na něco, případná koupě0,00
Ostatní režie (papíry apod.)500,00
Turnaj mistrů - odměna pro mistry klubů4 000,00
III. Liga - ubytování apod.10 000,00
Klubové grilování
MK + děti4 000,00
Poplatky banka2 900,00
Dohoda o provedení práce - sekretariát25 000,00
Výdaje celkem145 400
Předpokládaný výsledek hospodaření5 310,00
Předpokládaný stav finan. prostředků k 31.12.201643 869,22

 • všichni PRO 24 pro navrhovaný rozpočet na rok 2016
 • kapitánka pro II. ligu žen – Gotthardová Lenka – všichni PRO
 • účast na II.lize žen
  - PRO - 21
  - PROTI - 3
 • účast na krajské lize mužů
  - PRO - 24
 • kapitán pro II.ligu mužů – Petr Senaj – všichni PRO
 • oslovení nominovaných hráčů pro II. ligu a III. ligu mužů a žen proběhne stejně, jako v roce 2015, hráči byli srozuměni, že většinu nákladů s II. ligou si hradí sami.
 • přednesen kalendář turnajů na rok 2016
 • zvolena nová rozhodčí komise na základě nových stanov dneškem schválených:

ad 8) Návrhy a diskuze členů

 • Veškeré návrhy a diskuze členů se probrali ve výše zmíněných bodech a popřípadě byly i následně schváleny.

ad 9) Volba prezidenta klubu po 5 letech

 • opět se navrhl stávající prezident klubu Josef Buštík
 • byl zvolen nový prezident klubu Josef Buštík
  - všichi PRO - 24

V Lubech dne 23. dubna 2016

Zapsala: Ptáčková Gabriela

25.1.

Aktuálně je hřiště celé pod sněhem

1.1.2018

Přejeme všem šťastný Nový rok 2018.

27.10.

V sobotu 28.10. se měl konat turnaj CrossCounty. Vzhledem k počasí byl tento turnaj posunutý na termín 4.11. Děkujeme za pochopení

20.10.

Tento víkend se nekoná žádný turnaj ani jiná akce. Hřiště je volné všem hráčům, kteří chtějí ještě využít příjemné podzimní počasí.

12.10.

V sobotu po turnaji proběhne vyhlášení celoroční soutěže Eklektik.